Кафедра Комп'ютерних Наук, ФІС, ТНТУ ім. Івана Пулюя

Наукові теми

1. Класи соціокомунікаційних технологій в проектах “Розумне місто”.

Наукова тема ВК58-17 (1.02.2017 -31.12.2019)

№ держреєстрації: 0110U002240

Керівник: Мацюк Олександр Васильович

Відповідальний виконавець: Небесний Руслан Михайлович

За темою ВК 58-17 «Класи соціокомунікаційних технологій в проектах “Розумне місто”» за 2017 рік:

Проведено аналіз досліджень з питань формування консолідованих  соціокомунікаційних інформаційних ресурсів у «розумних» містах, який засвідчив їх актуальність та практичну цінність. Інтеграція баз та сховищ даних установ соціальної пам’яті (бібліотеки, архіви, музеї), а також інформаційних ресурсів місцевих ЗМІ та органів влади з використанням концепції просторів даних є доцільною та технологічно досяжною.

Запропоновано підходи до формування групи акторів системи консолідованих соціокомунікаційних інформаційних ресурсів «розумних» міст, а також сформовані діаграми прецедентів в контексті рольового розподілу їх функцій дозволив здійснити наступні кроки із реалізації цілісного системного інформаційно-інформаційного проекту. Перспективними технологічними рішеннями  при формуванні інформаційно-технологічної платформи для проекту вважаємо використання технології хмарних обчислень, великих за обсягом даних, сховищ та просторів даних, які в системному поєднанні забезпечують досягнення високотехнологічних результатів з високим ступенем ефективності за багатьма профілями та напрямами.

Опубліковано:

  • статті в журналах, що входять в наукометричні бази даних – 5;
  • статей у фахових виданнях України – 4;
  • тез доповідей – 9.

2. Класи інформаційних технологій в проектах “Розумне місто”

Наукова тема ВК59-17 (1.02.2017-31.12.2019)

№ держреєстрації 0117U002241

Керівник: Мацюк Олександр Васильович

Відповідальний виконавець: Дуда Олексій Михайлович

За темою ВК59-17  «Класи інформаційних технологій в проектах “Розумне місто”»  за 2017 рік:

Проведено аналіз проектів «Розумне місто» стверджує, що обов’язковою компонентою є інформаційно – телекомунікаційні мережі та дозволив сформулювати загальні вимоги до інтелектуальних телекомунікаційних мереж «розумного міста»: застосування широкого спектру електронних і цифрових технологій; використання ІКТ для підвищення рівня життя і удосконалення інформаційного середовища в регіоні; впровадження ІКТ у державні системи.

Визначено основні критерії, які впливають на рейтингові показники та позиції міст: наявність широкосмугових телекомунікаційних мереж доступу до Інтернет; інтелектуальне управління, прозорість, участь громадян у процесі прийняття рішень; наявність екологічно чистої технологічної та транспортної інфраструктури; збалансоване управління ресурсами і навколишнім середовищем; наявність творчих ініціатив громадян, підтримка технологій навчання впродовж  життя, неупереджене і зацікавлене ставлення мешканців до суспільного життя; якість житлових і санітарних умов, наявність культурних об’єктів і навчальних закладів; гнучкістю ринку праці, інноваційність і здатність до трансформацій.

Проаналізовано дослідження та розроблення в галузі геоінформаційних технологій розумних міст для планування та управління міськими комунікаціями, урбанізованою інфраструктурою та потоками просторових даних в урбанізованих системах. Обґрунтовано доцільність створення інформаційно-технологічного застосунку для комплексної інформаційної підтримки
функцій управління мережею міських комунікацій в поєднанні з функціональними можливостями геоінформаційних систем.

Опубліковано

  • статті в журналах, що входять в наукометричні бази даних – 1;
  • статей у фахових виданнях України – 1;
  • тез доповідей що входять в наукометричні бази даних – 5,
  • статей у фахових виданнях України – 4; тез доповідей – 14.